Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden
 
1. Algemeen
Orenda Teachings is opgericht door Rowena Bagman, gevestigd in Hoogvliet en ingeschreven onder nummer 75423421 bij de Kamer van Koophandel.
2. Verhindering
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal de voor u gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk mogelijk.
3. Tarieven

 

Een offerte of prijsaanvraag kan te allen tijde kosteloos en vrijblijvend worden opgevraagd.  Aanvraag verplicht u tot niets. Voor een aantal diensten gelden vaste tarieven, welke u na kunt lezen op de website. Deze tarieven zijn inclusief 21% btw.

Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod, of een traject op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het orïentatiegesprek aan u gefactureerd worden.

 
4. Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL83 KNAB 0259 4380 06 t.n.v. Orenda Teachings.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Orenda Teachings een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Orenda Teachings gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van Orenda Teachings zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.
Bij betalingsachterstand is Orenda Teachings gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
5. Aansprakelijkheid
Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Orenda Teachings u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.
Orenda Teachings sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Orenda Teachings, tenzij er aantoonbaar sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Orenda Teachings.
6. Vertrouwelijkheid
Orenda Teachings verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
7. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar
Kindercoaching is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.
Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Orenda Teachings kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
8. Verslag
Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Orenda Teachings zelf gemaakt.
9. Regels rond een afspraak voor kinderen
De ouder/verzorger dient tijdens een consult met kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.
10. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Orenda Teachings. Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.